Proiecte educative 2015 - 2016

Importanța relației dintre grădiniță-şcoală-familie-societate pentru educaţia religioasă a copilului Prof. Omota Maria Graţiela Colegiul Economic” Nicolae Titulescu” Baia Mare

    „ Educaţia este înaintarea din întuneric către lumină” spunea Allan Bloom accentuând astfel  necesitatea şi importanţa educaţiei pentru luminarea minţii copilului.

Religia este lumină pentru înţelegerea universului şi a vieţii  şi cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu încă de la vârste fragede îl ajută pe copil să îşi formeze un caracter moral religios, să înveţe să îşi exprime sentimentul de dragoste faţă de Dumnezeu şi cei din jur.

 Credinţa în Dumnezeu este cea mai mare comoară  pe care familia, Biserica , şcoala şi societatea  o poate transmite copiilor.

Sfântul Isaac Sirul spunea: „ Casa credinţei este mintea de copil şi inima curată.”, iar regele David sublinia importanţa cunoaşterii şi ascultării cuvântului lui Dumnezeu prin cuvintele:Prin ce îşi  va îndrepta tânărul calea sa ? Prin păzirea cuvintelor Tale.” (Ps.118, 9)

Valorile şi sentimentul religios se învaţă sau se însuşesc de timpuriu, când copilul cu inima curată îl primeşte în viaţa lui pe Hristos în Taina Împărtăşaniei, când împreună cu părinţii merge duminica la biserică şi este învăţat că Biserica este casa Domnului.Valorile eterne, binele, dreptatea şi adevărul sunt transmise prin aceşti piloni importanţi ai educaţiei Familia, Şcoala, Biserica.     Personalitatea copilului este puternic influenţată în perioada copilăriei şi adolescenţei şi oferirea unor modele autentice le oferă posibilitatea elevilorsă cultive bunătatea , iubirea de Dumnezeu şi de semeni, corectitudinea, curajul de a lupta pentru credinţă şi adevăr.

Şi ce alt model poţi să prezinţi copilului decât modelul desăvârşit a Mântuitorului Iisus Hristos şi modelul sfinţilor care au urmat Lui?

„Nu exista nici o artă mai înaltă decât arta educaţiei copiilor noştri. Pictorul sau sculptorul face numai o figura fără viaţă, pe când un educator înţelept modelează un chip viu, de care Se bucură Dumnezeu şi oamenii, uitându-se la el.” (Sf. Ioan Gura de Aur)

Ceea ce structurează concepţia despre lume şi viaţă a societăţii moderne este banul şi puterea , nu adevăratele valori. Omul modern, dorind bogăţie şi putere, se risipeşte în muncă pentru a le obţine şi unii părinţi pleacă în alte ţări pentru a asigura cele materiale copiilor, fără să îşi dea seama ca lipsa prezenţei lor nu poate fi suplinită cu nimic. Şcoala încearcă să suplinească lipsa familiei din educaţia copiilor, dar de multe ori cu toate eforturile făcute, lipsa de supraveghere şi de implicare a părinţilor în familie se face resimţită în modul de comportament al copiilor, în lipsa acestora de la Sfânta Liturghie,

în alegerea unor prietenii nepotrivite, iar în rândul tinerilor se constată uneori ceva şi mai grav , confundarea libertăţii cu libertinajul. Tinerii căutând distracţii şi plăceri trecătoare se îndepărtează de familie, de adevăratele valori , de drumul cel bun care duce la mântuire.

            Tânărul de azi îşi instituie propriul sistem de valori, nu mai ascultă decât de propriul lui glas.

Valorile creştine precum dreptatea , adevărul, dragostea, credinţa , libertatea, pacea nu mai constituie pentru unii preocupări esenţiale şi sunt înlocuite cu falsele valori, banii , luxul, puterea, etc.

Într-o societate  dominată de lupta pentru putere şi bogăţie, în care egoismul şi indifernţa pot fi întâlnite adeseori, copilul descoperă prin educaţia religioasă o altă viaţă, o viaţă în care domneşte iubirea, o viaţă în care Dumnezeu ni se descoperă ca un Părinte ceresc, învaţă despre dragostea jertfelnică a Mântuitorului Iisus Hristos, despre importanţa participării la slujbele Bisericii, despre importanţa sfintelor Taine şi în special a Tainei Împărtăşaniei.

„Lasă -i fiului tau nu bogăţie, ci o bună amintire despre tine! Nu aurul, ci un nume cinstit! Nu argintul, ci ştiinţa duhovniceasca! Nu o casa luxoasă, ci iscusinţa de a rabda! Nu prieteni vestiţi, ci prieteni buni!” (Pr. I. Tolmacev)

Valorile oferite de educaţia religioasă sunt valori perene iar predarea religiei în şcoală încă de la vârstele mici are valenţe educaţionale profunde prin rolul ei formativ. Ora de religie contribuie la luminarea minţilor elevilor iar colaborarea cu familia este foarte importantă pentru susţinerea şi menţinerea orei de religie în trunchiul comun, deoarece orice părinte responsabil trebuie să fie preocupat şi de viaţa spirituală a copilului , nu numai de dobândirea unor informaţii care să îi ajute pe copii în lumea aceasta.

Promovarea educaţiei religioase , colaborarea cu dascălii încă din grădiniţă, iar apoi în şcoală , îi ajută pe părinţi să înţeleagă mai bine caracteristicile individuale şi de vârstă ale copiilor , pentru a le oferi sprijin şi a-i ajuta să  contureze caracterele moral religioase ale copiilor, pentru ca aceştia să nu se rătăcească de la calea cea dreaptă care duce la mântuire. Copiii trebuie să se deprindă să frecventeze biserica în fiecare duminică şi sărbătoare religioasă.

Înţelegând  necesitatea colaborării  dintre Familie, Biserică şi Şcoală, copii pot fi implicaţi în activităţi filantropice şi de voluntariat în cadrul oferit de parteneriate dintre parohie şi şcoală, în desfăşurarea de activităţi educaţionale artistice social-culturale şi social-filantropice cu prilejul marilor sărbători creştine, în tabere şcolare creştine, în reuniuni ale tinerilor ortodocşi, în organizaţii tinereşti creştine. În postul Crăciunului e bine ca să fie învăţaţi colinde şi să meargă împreună cu alţi copii să vestească Naşterea Domnului. Tradiţiile creştine trebuie promovate în familie, şcoală, biserică şi societate.

De asemenea un sprijin deosebit pentru orice familie creştină îl poate avea preotul duhovnic.

Un preot duhovnic cunoaşte bine familia, greutăţile cu care se confruntă, el poate sprijini şi educaţia religioasă a copiilor din familie.

Familia, Şcoala , Biserica şi societatea  au o mare responsabilitate în educarea copiilor şi a tinerilor şi ele trebuie să conlucreze pentru a avea o generaţie frumoasă de tineri care să ducă mai departe valorile şi credinţele strămoşeşti.Familiei creştine îi revine misiunea de a sădi în sufletul copilului sentimentele de dragoste şi respect, şcolii şi Bisericii îi revine misiunea de a promova adevăratele valori în continuare, iar societăţii contemporane îi revine misiunea de a le păstra prin muncă cinstită, dăruire, corectitudine,  fiecare la locul de muncă, încercând să fim cu toţii o adevărată familie creştină. Trăind în comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii în biserică, în societate, putem găsi adevărata mulţumire sufletească.

„A educa copiii cum trebuie, iată toata morala noastră! Casa părintească este o gradină în care creşte cea mai nobila floare: floarea umana. Pe aceasta o avem de ingrijit. Ea trebuie sa devie tare, pentru a putea purta roade sanatoase.” (Carneri)

 

 

RELAȚIA GRĂDINIȚĂ-ȘCOALĂ-FAMILIE-SOCIETATE Frangulea Mihaela-Profira Şcoala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu”, Bârlad, jud. Vaslui

Sistemul de învățământ ca produs al dezvoltării sociale, a reflectat întotdeauna cerințele și posibilitățile oferite de societate, afirmându-se, la rândul său, ca factor al dezvoltării sociale. Sub impulsul cerințelor dezvoltării sociale, sistemele de învățământ se modifică, ținzându-se spre modernizarea metodelor de predare, a conținutului, a formelor de organizare, precum și a formelor de colaborare, de cooperare dintre diferitele instituții educative. Învățământul preșcolar trebuie să realizeze educația preșcolară având ca funcție majoră formarea și dezvoltarea personalității copilului în raport cu nevoile specifice vârstei, cu posibilitățile și dotările sale, în interesul său și al comunității sociale.

Relaţia pedagogică este o variabilă de relaţie umană cu înţelesul de interacţiune pentru atingerea scopurilor educaţiei, ca interacţiune ea funcţionează într-o situaţie pedagogică, aceasta fiindu-i suport, în care se întâlnesc şi se confruntă mai multe „forţe” rezultate din comportamentul profesorilor şi al elevilor, precum şi din condiţiile generale şi specifice ale acţiunii educative. 

Necesitatea abordării parteneriatului dintre cele trei mari „instituţii”: şcoală, familie şi societate atrage după sine o mare colaborare şi responsabilitate din partea fiecăreia dar ceea ce e important e că toate sunt direcţionate şi canalizate asupra COPILULUI.

Faptul că micul preşcolar intră în contact cu mediul în care trăieşte este ceva normal, însă faptul că în dezvoltarea lui sunt antrenaţi alţi factori care au rolul de a-l stimula este un lucru deosebit.

Cei trei termeni:grădinița, familie, societate defalcaţi ar arăta aşa:

Grădiniţa este spaţiul modern pentru satisfacerea nevoilor de comunitate ale copilului orăşean. Aici fiind foarte importantă funcţia de socializare, de ieşire în lume de stabilire a apartenenţei la un grup de congeneri. Pentru mediul sătesc, grădiniţa nu îndeplineşte aceeaşi funcţie, deoarece aici copilul dispune de o comunitate închegată, dar ea are un important rol de asigurare a unui start şcolar bun.Totuşi şi la sat, acolo unde copilul petrece foarte mult timp în grădiniţă, funcţia de socializare este foarte importantă. Grădiniţa răspunde deci unor funcţii educative foarte diferite în funcţie de mediul în care ea se află, de aceea poate că şi curriculum educativ ar trebui să poată ţine seama de aceasta. “Acasă” la grădiniţă!

 

Şcoala   este o instituţie care oferă servicii educaţionale, transmite cunoştinţe, dezvoltă abilităţi, formează competenţe, norme, valori recunoscute şi acceptate social. Ea funcţionează într-o comunitate alcătuită din mai mulţi factori de educaţie, care au la rândul lor o ofertă educaţională: familia, autorităţile, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, poliţie, biserică etc.

 

În familie, fiecare membru este special, are rolul său şi în raport cu ceilalţi îşi constituie o identitate specifică. Aici sunt valorizate diferenţele pentru că fiecare este important şi indispensabil. Familia însăşi există şi se structurează prin caracteristicile membrilor ei, ea evoluează împreună cu aceştia, integrează schimbările din viaţa lor şi se lasă modificată de fiecare membru al ei. Familia, pentru copil, este reprezentată de acei oameni cu care locuieşte în acelaşi spaţiu şi care participă la satisfacerea nevoilor lui, dar şi de oamenii importanţi pentru părinţi în al căror spaţiu copilul merge des şi unde are tabieturile sale.  Casa copilului este mediul în care copilul creşte şi se dezvoltă în siguranţă, este locul de odihnă şi retragere, locul explorării şi al construcţiei de sine. Casa este un „corp matern”, un spaţiuintim pe care copilul nu-l împarte decât cu oameni foarte apropiaţi afectiv, care îşi lasă amprenta asupra devenirii lui: părinţii, fraţii şi bunicii. Toţi ceilalţi vin şi pleacă străduindu-se să deranjeze cât mai puţin. Copilul însă nu ezită să-şi aproprie spaţii şi să-şi creeze obiceiuri în casele oamenilor apropiaţi cu care el stabileşte legături afective: aşa se întâmplă cu casa bunicilor,mătuşilor şi a altor rude.

 

Prin participarea în societate copilul reuşeşte să păşească dincolo de „pragul casei” în condiţii de siguranţă. El se află printre semeni, dar care nu sunt şi intimi. Aici relaţiile sunt mai puţin afectivizate şi au detaşarea unei comunicări sociale. Este un spaţiu unde copilul poate experimenta o imagine de sine mai realistă (care nu este prea încărcată de afectiv) şi poate stabili relaţii pe care el însuşi să le gestioneze. Tot prin societate, copilul poate adera la un model de grup, poate obţine opusul individualităţii: starea de apartenenţă. Comuniunea cu ceilalţi asemenea, colectivitatea îi oferă omului forţă, stabilitate, siguranţă.

      

Parteneriatul  grădiniţă – familie - societate se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie, grădiniţă şi comunitate, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii şi membrii comunităţii. Activitatea cu părinţii ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copiilor în programul educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respectul de sine, încredere în competenţele lor, făcându-i mai buni. Copiii caută modele în părinţii lor şi în membrii societăţii (actori, sportivi, etc), iar aceştia, la rândul lor vor să crească mici genii.

O bună colaborare şi comunicare între familie şi grădiniţă este necesară, dar nu este suficientă pentru buna dezvoltare a copilului în acest mediu. Este nevoie ca această colaborare să se poarte în jurul nevoii pe care o are copilul de a fi în societate.

 

Bibliografie:

Băran-Pescaru, Adina, Familia azi. O perspectivă sociopedagogică,Bucureşti, Editura Aramis,2004

Cucoş, Constanti (coord.), Psihopedagogie, Iaşi, Polirom, 1998

Dumitriu, Gheorghe,Comunicare şi învăţare, Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1998

 

Adriana Chira Importanța activităților educative, despre activitățile desfășurate în Săptămâna Școala Altfel

“Este momentul vostru, este şansa voastra de a va descoperi, fiti altfel si ramaneti altfel!”

Eduard Mititelu

 

Educaţia unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, în cadrul grădiniţelor şi a şcolilor, ci şi prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare. Acest lucru îşi propune şi programul de o săptămână „şcoala altfel”.

Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.

În cadrul grădiniţei activităţile din această perioadă pot fi variate de la ateliere de pictură, concursuri la nivel de grădiniţă sau între grădiniţe, activităţi în comunitatea locală, vizite la muzee, teatru, bibliotecă, parteneriate educaţionale cu diferite instituţii.

Este ocazia prin care “formalul” prinde conturul pe care vrem noi ni-l imaginăm și prin care putem duce conceptul de educație la nivelul la care ne dorim noi să ajungă. În prag de vacanță, programul rupe barierele monotoniei, ale procesului asimilare-reproducere, punând creativitatea elevului mai presus, pentru o săptămână, de orice curriculum, programă școlară.

E săptămâna în care ora de curs nu înseamnă patru pereți, o tablă și un profesor, e săptămâna în care băncile ne vor duce lipsa, formatul claselor preschimbându-se în parcuri, săli de cinema, teatre, terenuri de sport sau chiar în întreg ansamblul civic.

Școala altfel oferă un climat relaxat și prietenos de învățare, fără presiunea notelor. Activitățile culturale și sportive au cea mai mare pondere în cadrul săptămânii Școala altfel, urmate de activități de educație pentru sănătate, de educație ecologică, educație rutieră sau pentru situații de urgență, activități tehnice și științifice, voluntariat.

În Săptămâna Altfel copilul are ocazia să-și descopere pasiunile și să învețe cum să le cultive; să facă legătura între ceea ce învață la ore și viața reală și să-și aleagă astfel conștient direcția în viață. 

 

Colaborarea dintre gradinita, scoala, familie, societate COZMA LORENA PROF. INVAT. PRESCOLAR G. P. P. NR. 13 SATU MARE

Parteneriatul educational este forma de comunicare, cooperare si colaborare in sprijinul copilului la nivelul procesului educational. El presupune o unitate de cerinte, optiuni, decizii si actiuni educative intre factorii educaţionali.

 

Parteneriatul  grădiniţă – familie - societate se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie, grădiniţă şi comunitate, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii şi membrii comunităţii. Activitatea cu părinţii ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copiilor în programul educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respectul de sine, încredere în competenţele lor, făcându-i mai buni.

 

Copiii caută modele în părinţii lor şi în membrii societăţii (actori, sportivi, etc), iar aceştia la rândul lor vor să crească mici genii. Relația dintre familie – grădiniță – şcoală – societate ar trebui să fie una strânsă, de interdependență, neputându-şi pune una fără cealaltă amprenta asupra vieții copilului.

 

Încă  din  familie  copilul  îşi  dezvoltă  anumite  deprinderi  de  bază,  cum  ar fi deprinderi igienice, de alimentație, comportament. Tot în sânul familiei copilul îsi exersează vorbirea, află ce este bine şi ce este rău în viață, și sunt îndrumați permanent, prin puterea exemplului personal.  

 

Mai  târziu,  deprinderile  şi comportamentele dobandite în familie continuă să se perfecționeze la grădiniță, unde, cu ajutorul educatoarei, copilul îşi  dezvoltă  priceperile,  aptitudinile,  deprinderile  si  comportamentul  in  vederea  integrării  școlare ulterioare.

 

Toți  acești patru factori pot fi definiți separat,  însă  adevărul  este că  ei  se întrepătrund  în  mod continuu. Familia îl ajută pe copil să descopere lumea atât înainte de intrarea în grădiniță, cât și în timpul grădiniței darși  după  intrarea  în  școală  .Grădinița  așează “cărămizile”  cunoștințelor  peste  temelia  deja  zidită  de  părinți.

 

Grădinița  împreună  cu  părinții  ajută  copilul    cunoască comunitatea  și  societatea  în  care  trăiește  iar  mai departe acești trei factori pregătesc copilul pentru școală. Prin stransa colaborare a tuturor celor patru stalpi mentionati , copiii câștigă un mediu de dezvoltare mai bogat, între participanți  se  crează  relații  pozitive  și  fiecare  își  va  dezvolta  sentimentul  coeziunii  sociale.

 

Această  stransă  colaborare  între familie- grădiniță- societate –școală duce  la  unificarea  sistemului de valori care poate avea un efect  benefic  asupra  personalității  copilului.

Subcategorii

louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets cheap christian louboutin shoes cheap christian louboutin cheap christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin cheap christian louboutin shoes outlet discount christian louboutin Shoes discount christian louboutin nike free run cheap nike free run cheap nike shoes nike shoes canada nike free run 3 nike free run 5.0 nike free run womens Cheap ray bans Sunglasses ray ban australia ray ban sunglasses Cheap ray bans online Cheap Ray Ban Sunglasses Ray Ban outlet Ray Ban Sunglasses outlet discount Ray Ban Sunglasses