Miercuri, 11 Mai 2016 11:55

Prof. Tătaru Camelia - Luminiţa

Implicarea profesorilor de Limba Română în promovarea unor programe adaptate specificului învăţământului rural, in vederea acordării de şanse egale tuturor elevilor “Omul devine om prin educaţie” - Emanuel Kant Etimologic, cuvântul educaţie provine din limba latină educatio , cu înţelesuri pe care le putem identifica într-o formă sau alta, de-a lungii întregi evoluţii a civilizaţiei umane.Latinescul educatio se regăseşte in verbul educo-educare , cu sensul de creştere, hrănire, formare , dar si in verbul educo-educere cu sensul de a scoate,a ridica, a înălţa . Ambele înţelesuri se împletesc în rolul pe care educaţia l-a avut în dezoltarea valorilor umane fundamentale:de a forma, hrăni si dezolta spiritul. Ambele sensuri subliniază capacitatea educaţiei de transformare continuă , atribut deosebit de important,dacă analizăm semnificaţiile, funcţiile şi investiţia în educaţie de-a lungul întregii evoluţii a societăţii umane. Educaţia înseamnă a scoate individul din starea de natură şi a-l introduce în starea de cultură. Rolul profesorului , al educaţiei şi al procesului de învăţământ , într-o societate civilizată , este foarte important. În primul rând pentru că educaţia contribuie la formarea şi dezvoltarea personalităţii individuale.Totodată nivelul de dezvoltare econo mică al unei ţări depinde şi de nivelul de educaţie al cetăţenilor,de aceea este nevoie de o concepţie clară despre rolul educa ţiei într-o societate. Astăzi , obiectivele educaţiei şi procesele educative sunt atât de complexe , încât numai o concentrare a eforturilor întreprinse de mai multe instituţii ar putea avea acţiuni a căror rezultate să fie mulţumitoare. Şcoala de astăzi  nu mai reprezinta o instituţie închisă, ci un sistem deschis către exterior , un subsistem al sistemului  social modern,în care totul comunică cu totul. În prezent , dezvoltarea individului şi al societăţii se află sub puterea ştiinţei , iar ambele sub incidenţa educaţiei.  Un rol esenţial în dezvoltarea elevilor,în sistemul de învăţământ , îl are intervenţia profesorului. În mod special,profesorul de Limba şi Literatura Română este un actor principal în formarea tinerilor. Fie că este vorba de activitatea şcolară , activitatea extracuriculara sau documentarea în vederea  alegerii unei profesii, prin contactul permanent cu elevii de gimnaziu, profesorul de Limba Română din mediul rural este cel care îi ajută pe elevi să se cunoască, să se descopere pe ei înşişi, să descopere cunoaşterea prin dezvoltarea competenţelor. Există discrepanţe ale sistemului educaţional în ceea ce priveşte cele două medii de rezidenţă, mediul rural si mediul urban. În prezent, ruralul este o zonă de slăbiciune a învăţamântului. Inegalităţile sociale,sărăcia materială , declinul demografic, gradul de cultură si educaţie, rezultatele slabe, lipsa oportunităţilor de angajare,izolarea politică, socială şi culturală sunt reprezentative pentru situaţia tinerilor de la sat. De aceea,profesorul din mediul rural trebuie să facă eforturi deosebite pentru situaţia tinerilor de la sat. De aceea, profesorul din mediul rural trebuie să facă eforturi deosebite pentru a-şi ajuta elevii să descopere faţa adevărată a lumii, să deschidă ‘’porţile cetăţii’’ pentru a putea intra într-o lume mai bună. „Scopul studierii limbii române, in perioada şcolarităţii obligatorii este acela de a forma un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să  înţeleagă lumea,să comunice şi să interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze în mod  eficient si creativ capacitatile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotidiană, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare , să fie sensibil la frumosul din natură sau cel creat de om.’’ Fiind profesor de Limba şi Literatura Română , omul de la catedră se îngrijeşte de modul în care elevii comunica,dar si de stabilirea adevăratelor valori ale omenirii. El îi învaţă să preţuiască frumosul din orice domeniu (literatură, muzică, pictură etc.), dând un contur special tuturor trăsăturilor gândirii puse în slujba binelui şi a frumosului. Lipsa mijloacelor materiale şi financiare esre estompată de dăruirea şi creativitatea omului de la catedră. În fiecare zi el sădeşte câte o pictură de sensibilitate în sufletul tânăr şi curat al elevilor.Fiind cel care , prin disciplina pe care o predă, intră cel mai des la clasă , profesorul de Limba Română ajunge să-i cunoască pe elevii săi, uneori mai bine decât profesorul diriginte. El ştie să recomande spre lectură cărţile potrivite fiecărui şcolar , ştie să le pună în valoare calităţile prin distribuirea unor roluri potrivite în serbări,ştie să-i îndrume spre viitoarea carieră. Cunoaşterea este putere.Cunoaşterea elevilor este puterea pentru dezvoltarea unui management eficient al clasei şi asigurarea de şanse egale/echitabile pentru toţi elevii . Într-o şcoală din mediul rural,în procesul cunoaşterii, unul dintre actorii principali este şi profesorul de Limba Română . El însuşi se perfecţionează permanent pentru a putea să le ofere elevilor toate informaţiile şi tot sprijinul moral de care au nevoie.Lecţiile asistate pe calculator, documentarea, vizionarea unor spectacole de marcă , audierea unor interpretări artistice, vizitele la muzee sau parteneratele cu unităţi de învăţământ şi cultură din localitate sau alte localităţi, îi ajută pe elevii din gimnaziu, din mediul rural, să cunoască progresul şi să şi-l dorească . De asemenea, profesorul de Limba Română din mediul rural trebuie să sădească în sufletul elevilor săi dragoste şi respectul pentru ceea ce sunt, pentru tradiţiile şi obiceiurile locale, pentru frumuseţea şi simplitatea oamenilor şi a vieţii de la sat. Mereu căutăm soluţii pentru ca activitatea desfăşurată cu elevii să fie eficientă şi mai atractivă pentru elevi, pentru ca aceştia să devină autorii propriei învăţări şi să acordăm şanse egale tuturor elevilor, chiar dacă aceştia trăiesc în mediul rural. Situarea elevului în centrul organizării procesului de predare-învăţare a constituit o schimbare fundamentală ce a atras după sine necesitatea găsirii acelor soluţii care să stimuleze permanent performanţa elevului. O astfel de soluţie este învăţarea bazată pe proiect.Apărut la începutul secolului XX-lea, proiectul este o metodă activ participativă, este un produs al imaginaţiei elevilor, care presupune transferal de cunoştinţe, deprinderi, capacităţi, facilităţi, abordările indisciplinare şi consolidarea abilităţilor sociale ale elevului. În alegerea unui proiect trebuie respectate anumite criterii care să efienticizeze învăţarea şi dezvoltarea elevilor. Subiectul va fi negociat cu elevii. Aceştia trebuie să cunoască dinainte sursele de documentare, nu aleg subiectul din cărţi vechi şi nu urmează rutina din clasă. Profesorul urmăreşte ca elevii să aiba un anumit interes pentru subiectul respectiv. Un proiect este modul de implementare al unui program.O altă definiţie, plan sau intenţie de a întreprinde ceva, de a organiza, de a face un lucru (DEX) . Proiectul este o creaţie personalizată fiind activitatea cel mai pregnant centrată pe elevi. Este un produs al imaginaţiei elevilor,menit să permită folosirea liberă a cunoştinţelor însuşite , într-un context mai relevant, este o activitate personalizată,elevii putând decide nu numai asupra conţinutului său ,dar şi asupra formei de prezentare. Proiectul porneşte întotdeauna de la o temă studiată ,are o structură foarte fexibilă,activitatea de proiect poate fi adaptată oricărui nivel de vârstă şi de studiu, solicită un număr mare de elevi, transdisciplinaritate şi găseşte  pentru fiecare elev un rol care să i se potrivească, să-l reprezinte. Proiectul este ceva, nu este despre ceva,produsul finit ralizat în urma activităţii de proiect crează elevului sentimentul utilităţii a ceea ce produce.Exemple de produse realizate în urma derulării unui proiect: postere, albume, pagini de revistă sau ziar, sondaje de opinie, mici piese de teatru, concursuri, excursii literare, mape tematice, referate, eseuri, studii de caz sunt dovada implicării active a fiecărui elev solicitat în activităţile derulate. Considerat program de activitate crosscurriculară, proiectul încurajează cel mai bine abordarea integrată a învăţăturii. Elevilor li se creează ocazia de a folosi cunoştinţe şi tehnici de lucru dobândite la multe discipline, acestora dându-li-se şansa de a se manifesta în domeniul preferat , dar în acelaşi timp de a avea satisfacţia utilităţiii şi implicării în măsura proprie.De aceea în proiecte trebuie implicaţi şi elevi cu dificultăţi de învăţare , dar care pictează,desenează, cântă sau recită frumos, au abilităţi practice dezvoltate în ciuda deficeinţelor intelectuale.Fiind o activitate centrată pe elev , proiectul îi dă acestuia posibilitatea de a asambla într-o viziune personală de cunoştinţe pe care le are, răspunzând astfel unei întrebări esenţiale: Ce pot face cu ceea ce am invăţat la şcoală. Proiectele pot fi factuale atunci când includ date şi imagini reale sau imaginare,individuale sau de grup,în funcţie de abilităţile pe care profesorul intenţionează să le dezvolte la elevi, realizate in clasă sau în afara clasei,în funcţie de conţinut, resurse si interese, la nivelul unităţii de învăţământ cand sunt implicaţi doar elevii dintr-o şcoală , de parteneriat atunci candse realizează o colaborare cu alte instituţii, de învăţământ sau culturale.Etapele realizării unui proiect sunt următoarele:-Stimularea-sub coordonarea profesorului elevii discută idei legate de o temă, de regula,dupa parcurgerea unei unităţi de prezentare a proiectului.-Stabilirea obiectivelor grupurile de lucru negociază asupra conţinutului,formei si modalităţii de prezentare a proiectului.-Împărţirea sarcinilor fiecare membru al grupului îşi asumă o sarcină de lucru.-Cercetare/creaţie/investigaţie , studiu individual al unor surse bibliografice;scrierea de articole , povesitiri;intervievarea unorpersoane.-Procesarea materialului, este momentul în care profesorul poate semnala erorile de conţinut sau acurateţea limbajului.-Prezentarea proiectului,membrii grupului decid asupra formei de prezentare;profesorul are rolul de monitorizare şi evaluare.-Feed-back , de la profesor, de la colegi (aprecieri,întrebări , schimb de idei) , auto-evaluare.Activitatea de proiect impune o varietate în abordarea managementului grupului de elevi,a timpului şi a materialelor folosite. În funcţie de complexitatea proiectului şi de numărul de ore alocat acestuia se pot stabili:orarul proiectului, etape,date , termene limita; activităţi realizate acasă ; activităţi realizate in clasă ; limite de timp pentru brainstorming , discuţiide grup, feed-back.Profesorul trebuie să sugereze şi să ofere ofere surse de informare care să nu depăşeasă nivelul de întelegere a elevilor, cu ajutorul elevilor, poate organiza bănci de date , postere , vederi , prin proiect constă în organizarea colectivului de elevi . Regulile de urmat în abordarea proiectului sunt folosirea de tehnici şi metode activ-participative:brainstorming , activităţi alternate: individuale , în perechi , grupe , consecvenţa , acordarea de timp elevilor pentru investigaţii, folosirea’gălăgia lucrativa , determinarea elevilor să gândească. Orice proiect educativ, fiind un act educativ, presupune o evaluare. Pe toată durata proiectului,profesorul trebuie să asiste elevul/grupul de elevi, încurajându-i astfel:să discute dificultăţile , aspectele care îi nemulţumesc sau pe care la consideră insuficient realizate, să-şi  autoevalueze activitatea şi progresul.Profesorul poate să întocmească fişe de evaluare în care să consemneze observaţii  şi aprecieri asupra activităţii, pentru fixarea şi evaluarea cunoştinţelor,profesorul pate recurge le un test cu itemi obiectivi şi subiectivi care să dea posibilitatea  elevilor să reflecteze asupra produselor obţinute. Avantajul folosirii proiectului educativ este faptul că este o metodă alternativă de evaluare ce pun elevii în atingerea finalităţilor propuse. Profesorul poate să aprecieze rezultatele proiectului urmărind adecvarea metodelor de lucru,a materialelor şi a mijloacelor de lucru, a materialelor şi a mijloacelor didactice folosite la scopurile propuse, acurateţea produsului,rezultatele obţinute, raportul final şi modul de prezentare a acestuia, gradul de implicare al participanţilor în rezolvarea sarcinii de lucru. Bibliografie: Secrieru,M., Didactica limbii române , Ed. Ovi-art , Iaşi, 2004; Drăgan , I., Petroman, P., Mărgineanţu, D., Educaţia noastră cea de toate zilele,Ed Eurobit, Timişoara , 1992;DEX, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti , 1996; Cerghit, I., Metode de învăţământ , Ed. Polirom, Iaşi , 2006; Ionescu, Mihaela, Managementul clasei. Un pas mai departe. Învăţarea bazată pe proiect, Ed.Humanitas, Bucureşti, 2003.
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Citit 662 ori
louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets cheap christian louboutin shoes cheap christian louboutin cheap christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin cheap christian louboutin shoes outlet discount christian louboutin Shoes discount christian louboutin nike free run cheap nike free run cheap nike shoes nike shoes canada nike free run 3 nike free run 5.0 nike free run womens Cheap ray bans Sunglasses ray ban australia ray ban sunglasses Cheap ray bans online Cheap Ray Ban Sunglasses Ray Ban outlet Ray Ban Sunglasses outlet discount Ray Ban Sunglasses