Joi, 26 Februarie 2015 01:14

Educ. Vlădău Gabriela

Şcoala „Teodor Aman” Campulung  În ultima perioadă asistăm la o dezvoltare a educaţiei nonformale, care se apropie din ce în ce mai mult de spaţiul şcolar. Educaţia nonformală a fost definită de către J. Kleis drept „orice activitate educaţio nală, intenţionată şi sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei conţinut este adaptat nevoilor individului şi situaţiilor speciale, în scopul maximizării învăţării şi cunoaşterii şi al minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal (stresul notării în catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor etc.). Din punct de vedere etimologic, termenul de „educaţie nonformală‖ îşi are originea în latinescul „nonformalis”‖ preluat cu sensul în afara unor forme special organizate pentru un anume gen de activitate. Trebuie, însă, ţinut cont de faptul că, nonformal nu este sinonim cu needucativ, ci desemnează o realitate educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată, dar întotdeauna cu efecte formativ-educative. Din punct de vedere conceptual, acest tip de educaţie cuprinde ansamblul activităţilor şi acţiunilor care se desfăşoară într-un cadru instituţionalizat, în mod organizat, dar în afara sistemului şcolar, constituindu-se ca „o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal. Educaţia nonformală este echivalentul educaţiei extraşcolare şi este tot o acţiune organizată, fie în mediul profesional, fie în mediul socio-cultural, prin teatre, muzee, biblioteci, manifestări cultural-artistice, excursii, cluburi sportive, concursuri etc. Ca şi activitatea educativă şcolară, activitatea educativă extraşcolară reprezintă o dimensiune a procesului de învăţare permanentă, fiind recunoscută ca parte esenţială a educaţiei obligatorii, cu o mare importanţă în dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi a competenţelor. Activitatea extraşcolară oferă o oportunitate pentru crearea de condiţii egale de acces la educaţie, în vederea dezvoltării depline a potenţialului personal şi pentru reducerea inechităţii şi excluziunii sociale, dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional, în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală. Activităţile extraşcolare sunt menite să ofere elevilor oportunităţi multiple de recreere, să le dezvolte spiritul de competiţie, să le valorifice potenţialul intelectual şi aptitudinile, să le stimuleze imaginaţia, creativitatea şi iniţiativa. Manifestările cultural-artistice şi sportive trebuie şi chiar şi-au reluat cursul normal în şcoli: la fel şi vizionarea filmelor şi spectacolelor de teatru, întrecerile sportive, excursiile şi vizitele, serile culturale, cenaclurile literare contribuie la educarea gustului pentru frumos şi pentru o comportare civilizată. Fie că este vorba de cercuri cu caracter artistic, sportiv, ştiinţific sau de activităţi, jocuri, artă manuală, de activităţi organizate în vacanţă, de excursii sau întâlniri, rolul principal în urmărirea elevilor revine cadrului didactic. Se spune că lumea de mâine va fi lumea oamenilor de creaţie. Fiecare la locul său de muncă va trebui să devină un creator. Cercetările psihologiei învăţării au demonstrat că procesul de creaţie nu aparţine numai celor cu IQ-ul ridicat; nu toţi oamenii cu o inteligenţă deosebită sunt şi oameni de creaţie. Actul de creaţie este rezultatul antrenamentului intelectual al capacităţilor creatoare. Cadrul propice desfăşurării acestui antrenament îl oferă cercurile de elevi. Prin activitatea în cercuri, se completează şi se adânceşte orizontul ştiinţific şi cultural al elevilor, se stimulează dezvoltarea aptitudinilor şi a talentelor, se favorizează iniţiativa şi spiritul creator. În cercuri elevii îşi însuşesc metode şi tehnici de învăţare creativă şi de cercetare ştiinţifică, îşi dezvoltă interesele profesionale, înclinaţiile, spiritul de observare şi investigare, receptivitatea faţă de nou, îşi educă voinţa şi perseverenţa. Activităţile extraşcolare au un rol însemnat în asigurarea succesului şcolar al copiilor de vârstă mică. Îmbinarea activităţilor şcolare cu cele extraşcolare poate să constituie o modalitate de diferenţiere în funcţie de interesele elevilor pentru o anumită preocupare literară, artistică, practică. Ele sunt binevenite constituind un mijloc eficace de completare a acţiunii de instrucţie şi educaţie pe care o realizăm în şcoală şi se prezintă ca un mijloc larg prin faptul că antrenează un număr mare de elevi. De asemenea, prin aceste activităţi se poate realiza ideea instruirii diferenţiate a elevilor, fiecare după capacitatea, puterea şi aptitudinile sale. Conţinutul activităţilor extraşcolare este mult mai elastic şi mai variat decât al lecţiilor. Tema unei lecţii se încadrează exact într-o disciplină de învăţământ pe când tema unei activităţi, în afară de şcoală solicită cunoştinţe, priceperi şi deprinderi din cadrul mai multor obiecte de învăţământ. Reuşita unei astfel de activităţi le dă un imbold şi pentru activitatea de învăţare. Astfel, în cadrul unei excursii sau al unei serbări şcolare, se pot da elevilor sarcini potrivite cu aptitudinile lor. Activităţile extraşcolare trebuie să fie judicios planificate, fără a-i supraîncărca pe elevi, să-i ajute pe cât posibil la întregirea activităţii didactice la clasă şi să nu-i abată de la îndeplinirea sarcinilor şcolare, să fie programate la locul şi timpul potrivit. La copilul de vârstă şcolară mică dezvoltarea este strâns legată de activităţile desfăşurate în şcoală şi în afara ei sub forma jocului, a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă trebuie acordată particularităţilor de vârstă şi individuale ale copilului, mai ales în alegerea metodelor care urmează a fi folosite în munca cu şcolarul mic. Dacă nu pierdem din vedere că elevul este într-o continuă, dar inegală dezvoltare şi că, prin urmare, constituie un univers aparte, care diferă de la un individ la altul, în funcţie de ereditate şi mediu socio -economical familiei din care copilul provine, atunci vom şti că doar cunoscându-l mai bine putem să-i influenţăm dezvoltarea. Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins‖ important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. În orice tip de activitate însă, fie că este vorba de prima plimbare pentru cunoaşterea împrejurimilor cu elevii din clasa I, vizita într-un atelier de creaţie, un muzeu sau un loc istoric, o excursie şcolară de mică sau mare anvergură, cadrul didactic trebuie să se documenteze, să-şi pregătească un meticulos plan de lucru pe care să-l realizeze secvenţial, cu o abordare întotdeauna interdisciplinară şi după o atentă prelucrare a normelor de deplasare în grup, a cerinţelor igienico-sanitare, a regulilor de comportare civilizată, a regulamentului şcolar în ansamblu. Acest tip de activitate îi antrenează pe copii în activitatea de învăţare, îi apropie de şcoală, îi determină să o îndrăgească. Chiar ei propun, cer, aşteaptă şi se implică în realizarea acestui gen de activitate. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv-educative să primeze, dar să fie prezente în mod echilibrat şi momente creative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. Concluzii ale acestui tip de activitate: - activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă; - pentru că se desfăşoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă reclamă efort suplimentar; - mediul de acţiune fiind deosebit, iar tehnicile de instruire altele, contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, îmbunătăţesc memoria vizuală şi auditivă, formează gândirea operatorie a copilului cu calităţile ei de echilibrare, organizare şi obiectivare; - elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe; - acţionând individual sau în cadrul grupului, elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, îndemânarea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale; - participarea efectivă şi totală în activitate, angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi,  stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi; - prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bunăvoie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, elevii se autodisciplinează; - cadrul didactic are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltare, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al învăţământului primar - pregătirea copilului pentru viaţă. Bibliografie: 1. Babanski, I. K., „Optimizarea procesului de învățământ” E.D.P.,  București, 1979 2. Nicola, Grigore, „Stimularea creativității elevilor în procesul de învățământ”, E.D.P., București, 1981 3. Cosmovici, Andrei, „Psihologie școlară”, Ed. Polirom, Iași, 1999.
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)
Citit 2985 ori
louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets cheap christian louboutin shoes cheap christian louboutin cheap christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin cheap christian louboutin shoes outlet discount christian louboutin Shoes discount christian louboutin nike free run cheap nike free run cheap nike shoes nike shoes canada nike free run 3 nike free run 5.0 nike free run womens Cheap ray bans Sunglasses ray ban australia ray ban sunglasses Cheap ray bans online Cheap Ray Ban Sunglasses Ray Ban outlet Ray Ban Sunglasses outlet discount Ray Ban Sunglasses